POSKYTUJEME KOMPLEXNÚ ODBORNÚ STAROSTLIVOSŤ

 

ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÚ

SOCIÁLNO-PEDAGOGICKÚ
PSYCHOLOGICKÚ
LOGOPEDICKÚ

 

diagnostiku, poradenstvo, terapiu,

reedukáciu, nápravu, stimuláciu,

prevenciu, konzultácie

 

PRE VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE
DETÍ A MLÁDEŽE

 

 • so špecifickými vývinovými poruchami učenia – ŠVPU (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, dysfázia ...)
 • so špecifickými vývinovými poruchami správania a pozornosti – ADHD, ADD (porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou a porucha pozornosti)
 • s poruchami správania
 • s narušenou komunikačnou schopnosťou
 • so zdravotným postihnutím
  • mentálnym
  • sluchovým
  • zrakovým
  • telesným
  • s viacnásobným postihnutím
 • s autizmom a inými pervazívnymi poruchami
 • so sociálnymi problémami

© 2014-2017, SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA Levice
Počet návštev od 14.5.2014: